O inkubatorze - strona główna

 

BIURO PROJEKTU

 

zostało przeniesione

do Urzędu Miejskiego

w Byczynie

pokój nr 29

  tel: 774134150 wew.13

 

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej (BIGS) to instytucja szkoleniowo-doradcza wspierająca powstawanie nowych podmiotów w obszarze gospodarki społecznej a w szczególości spółdzielni socjalnych, od pomysłu do przygotowania dokumentów założycielskich i pozyskania środków finansowych niezbędnych do założenia i funkcjonowania nowego podmiotu. Nasze usługi świadczone są bezpłatnie.

Po co funkcjonuje Inkubator?

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż znajomość tematyki gospodarki społecznej jest w dalszym ciągu bardzo mała, dlatego też kluczowe znaczenie ma ciągłe wspieranie rozwoju podmiotów przedsiębiorczości społecznej w woj. opolskim, m. in. poprzez organizację szkoleń i doradztwa. Wychodząc naprzeciw tym problemom, a także biorąc pod uwagę znajomość potrzeb odbiorców usług świadczonych przez nas w ostatnim czasie postanowiono, poza dalszą kontynuacją, rozszerzyć działalność Inkubatora o usługi prawne, księgowe oraz marketingowe.

Cel główny:

Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Cel ten realizowany będzie poprzez kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotyczące uruchomienia własnej działalności w sektorze gospodarki społecznej, wspieranie merytoryczne nowoutworzonych i istniejących podmiotów gospodarki społecznej w powiatach (kluczborskim, namysłowskim, oleskim i brzeskim), promocję gospodarki społecznej wśród instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w/w powiatach.

Udzielane wsparcie nie będzie uzależniane od przestrzegania przez odbiorców tego wsparcia reguł jakichkolwiek ideologii, doktryny lub religii.

 

Oferta BIGS:

 1. Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych dotyczące przygotowania do utworzenia podmiotu gospodarki społecznej oraz informacji nt. prowadzenia i pozyskiwania środków na jego sprawne funkcjonowanie.
   
 2. Bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze gospodarki społecznej dla działających podmiotów.
   
 3. Szkolenie dla instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.
   
 4. Warsztaty edukacyjne w spółdzielniach socjalnych dot. prezentacji dobrych praktyk w zakresie ekonomii społ. oraz praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów GS.
   
 5. Doradztwo z zakresu: marketingu, prawa. księgowości, zarządzania, promocji i prowadzenia PES. Natomiast dla osób fizycznych i PES prowadzących działalności gospodarczą dodatkowo oferujemy doradztwo analityczno-marketingowe. Usługi będą świadczone w miarę zapotrzebowania przez ekspertów zewnętrznych.

Oferujemy również:

 • dostęp do sprzętu komputerowego, biurowego oraz Internetu
 • dostęp do bieżących informacji ( w formie papierowej i elektronicznej) oraz literatury fachowej i specjalistycznych publikacji (biblioteczka)

Adresaci BIGS:

 1. Osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym w tym:
  - długotrwale bezrobotne,
  - zagrożone marginalizacją społeczną,
  - bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie,
  - osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
   
 2. Podmioty gospodarki społecznej - zarówno te już istniejące jak i nowo powstałe.
   
 3. Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, w tym: urzędy gmin, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe.
   
 4. Przedstawiciele grup inicjatywnych.