Zapraszamy uczestników projektu II Naboru do składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest złożenie w terminie od 23.09.2014 do 03.10.2014r. (decyduje data wpływu wniosku do biura projektu), wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (do pobrania)

 

            Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 - oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

- sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej spółdzielni socjalnej,

-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach  podatkowych (do podrania)

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (do pobrania)

Wniosek   wraz  z   w/w   załącznikami   należy złożyć 

w 2 egzemplarzach.

Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować ich strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

  

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Beneficjenta pomocy Projektu 

z dopiskiem: 

Przedłużone wsparcie pomostowe - projekt

 

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej –OWES dla subregionu północnego”

 

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Projektu:
tel: 77 414 46 27
mail:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!