Ogłaszamy Nabór na składanie Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego!

Zapraszamy uczestników projeku "III Naboru" do składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest złożenie wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie od 30 października  do 12 listopada 2014 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura projektu),

                Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

- wpis spółdzielni socjalnej do KRS,

- kopia nadania numeru REGON spółdzielni socjalnej,

- zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS

- zaświadczenie  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane przez Urząd Skarbowy, nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,

- oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

- zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu[1] przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

- oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków starostwa powiatowego, Funduszu Pracy, PFRON oraz PO KL, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  , zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

Wniosek   wraz  z   w/w   załącznikami   należy   złożyć   w
2 egzemplarzach.

UWAGA!  W/W załączniki należy złożyć zgodnie z formą określoną w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego, w tym z Kartą oceny formalnej .

Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować ich strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Beneficjenta pomocy Projektu

z dopiskiem:

Podstawowe wsparcie pomostowe - projekt

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej –OWES dla subregionu północnego”

 

[1]  Obowiązkowe tylko dla spółdzielni socjalnych i/lub osób prawnych.