Ogłaszamy III nabór na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z  ZAŁĄCZNIKAMI  - 29.08.2014 do godz. 1500

•      Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach 2 oryginały).

• Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

  UWAGA!:oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

a)      Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Beneficjenta pomocy, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Beneficjenta pomocy.

b)      Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie lub pismem technicznym (czytelnie) w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.
W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Beneficjenta pomocy należy wpisać „nie dotyczy”. Wnioski nieczytelne będą odrzucane.

c)   Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

d)      Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu.

• Formularz należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko , Nazwa Podmiotu adres do korespondencji Beneficjenta pomocy

z dopiskiem:  

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych 

projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego”

Wniosek o otrzymanie środków finansowych w określonym wyżej terminie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu : Polanowice 33, 46-220 Byczyna. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej projektu www.inkubator.byczyna.pl nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane).

Dostarczone Wnioski niezawierające wymaganych załączników zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Przed złożeniem wniosku wraz z załącznikami należy go zweryfikować z kartą oceny formalnej (załącznik nr 11 do regulaminu).

I. Do Wniosku (osoby fizyczne zakładające spółdzielnie socjalną) powinny załączyć następujące dokumenty:

 

a)   potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym,

b)  kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć  spółdzielnię socjalną,

c)  Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 7 do Regulaminu),

d)  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub

e)   zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

f)  Harmonogram rzeczowo – finansowy,

g)     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

h) Oświadczenie dotyczącego przeciwdziałania zjawiskowi creamingu.

 

 

wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

 

-  pozwolenie na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),(ksero za zgodność z oryginałem),

-   pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), (ksero za zgodność z oryginałem).

Uczestnicy projektu nie posiadający ww. pozwoleń, tracą możliwość otrzymania środków finansowych!

PO OTRZYMANIU DECYZJI O OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH UCZESTNICY PROJEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA RESZTY WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW ZGODNIE Z (§5 pkt 3 regulaminu) !!!