Aktualizacja Regulaminu rekrutacyjnego.

 W związku ze zmianą Wytycznych w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej POKL w województwie opolskim, informujemy że uległ zmianie Regulamin rekrutacyjny do udziału w projekcie "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego".

Aktualny Regulamin Rekrutacyjny dostępny jest na podstronie Rektutacja do projektu