Ogłaszamy II nabór na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  17.01.2014 do godz. 1500

I. Do Wniosku (osoby fizyczne zakładające spółdzielnie socjalną) powinny załączyć następujące dokumenty:

a)        potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym,

b)        kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w spółdzielni socjalnej,

c)         Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 7 do Regulaminu),

d)        Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 10 do Regulaminu),

e)     Oświadczenie dotyczącego przeciwdziałania zjawiskowi creamingu. (Załącznik nr 22 do regulaminu)

wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

-    pozwolenie na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

-    pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Uczestnicy projektu nie posiadający ww. pozwoleń, tracą możliwość otrzymania środków finansowych.

PO OTRZYMANIU DECYZJI O OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH UCZESTNICY PROJEKTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA RESZTY WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW ZGODNIE Z (§5 pkt 3 regulaminu) !!!

 

II.  Do Wniosku (osoby przystępujące do istniejącej już spółdzielni socjalnej oraz  osoby prawne zakładające spółdzielnię socjalną starające się o otrzymanie dofinansowania na zatrudnienie) powinny załączyć następujące dokumenty:

a)        potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym,

b) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

c)         kopia nadania numeru REGON spółdzielni socjalnej (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

d)     kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w spółdzielni socjalnej,

e)        Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania środków finansowych na okres 2 lat działalności spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu),

f)          kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA) (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

g)      dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej (sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał)[1],

h)        oświadczenie, w którym spółdzielnia socjalna zobowiązuje się do przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej [2],

i)       oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu lub

j)          oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 15 do niniejszego Regulaminu) lub

k)        zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,
w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz
w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

l)           Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu),

ł)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 16 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

m)      wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

-    pozwolenie na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

-    pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Uczestnicy projektu nie posiadający ww. pozwoleń, tracą możliwość otrzymania środków finansowych.

n) Oświadczenie dotyczącego przeciwdziałania zjawiskowi creamingu. (Załącznik nr 10 do Regulaminu)

 

wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

-    pozwolenie na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

-    pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Uczestnicy projektu nie posiadający ww. pozwoleń, tracą możliwość otrzymania środków finansowych.

 INFORMACJE FORMALE

      Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach 2 oryginały).

• Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucane na etapie oceny formalnej.

  UWAGA!:oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

a)      Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta pomocy poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Beneficjenta pomocy lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Beneficjenta pomocy, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Beneficjenta pomocy.

b)      Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie lub pismem technicznym (czytelnie) w języku polskim we wszystkich wymaganych polach.
W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Beneficjenta pomocy należy wpisać „nie dotyczy”. Wnioski nieczytelne będą odrzucane.

c)   Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

d)      Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu.

 

Formularz należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko , Nazwa Podmiotu adres do korespondencji Beneficjenta pomocy

z dopiskiem:  

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych 

projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego”

Wniosek o otrzymanie środków finansowych w określonym wyżej terminie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu : Polanowice 33, 46-220 Byczyna. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru (określonego na stronie internetowej Projektu www.inkubator.byczyna.pl nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane).

Dostarczone Wnioski niezawierające wymaganych załączników zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Przed złożeniem wniosku wraz z załącznikami należy go zweryfikować z kartą oceny formalnej (załącznik nr 11 do regulaminu).[1] Jeśli dotyczy.

[2] Dotyczy osób fizycznych wnioskujących o przystąpienie do spółdzielni socjalnej.