Zapraszamy uczestników projeku I Naboru do składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

 

 Zapraszamy uczestników projektu do  składania wniosków
       o przedłużone wsparcie pomostowe.

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest złożenie w terminie od 25.06.2014 do 07.07.2014. (decyduje data wpływu wniosku do biura projektu), wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, DOCZał.3.Standardowy wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

            Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 - oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

  - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej spółdzielni socjalnej,

-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach  podatkowych DOCZał.15.Wzór oświadczenia o wyso 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis DOCZał.16.Wzór formularza informacji

 

 

            

Wniosek   wraz  z   w/w   załącznikami   należy złożyć 

w 2 egzemplarzach.

 

 

 

Dokumenty należy własnoręcznie podpisać, ponumerować ich strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej), trwale spiąć i dostarczyć do Biura Projektu.

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

 

 

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Beneficjenta pomocy Projektu

 

 

z dopiskiem:

 

 

Przedłuzone wsparcie pomostowe - projekt

 

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej –OWES dla subregionu północnego”

 

Wszelkich wyjaśnień udziela Biuro Projektu:
tel: 77 414 46 27
mail:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!