Wstępne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie II NABÓR

Informujemy, że zakończyła się ocena formularzy rekrutacyjnych, w wyniku której  sporządzono Wstępne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Wstępna Lista Rankingowa Osób Fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Wstępna Lista Rankingowa Osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Zgodnie z § 11 regulaminu rekrutacji, kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymał negatywną ocenę może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny dostarczyć osobiście do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.