Ogłaszamy nabór na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

    

Do Wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

a)        potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym,

b)        wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

c)         kopia nadania numeru REGON spółdzielni socjalnej (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

d)        kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w spółdzielni socjalnej,

e)        Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania środków finansowych na okres 2 lat działalności spółdzielni socjalnej (Załącznik nr 7  Regulaminu przyznawania środków finansowych),

f)          kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA) (wymagany w przypadku zarejestrowania spółdzielni socjalnej na etapie modułu szkoleniowo – doradczego lub przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącej spółdzielni socjalnej),

g)        dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej (sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał)[1],

h)        oświadczenie, w którym spółdzielnia socjalna zobowiązuje się do przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej [2],

i)          oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych lub

j)          oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 15 do
Regulaminu przyznawania środków finansowych) lub

k)        zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy,
w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz
w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,

l)           Harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),

ł)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

m)      wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia spółdzielni socjalnej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

-    pozwolenie na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

-    pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

Uczestnicy projektu nie posiadający ww. pozwoleń, tracą możliwość otrzymania środków finansowych.

Uwaga!  WNIOSKI WRAZ Z W/W ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W 2 EGZEMPLARZACH

ORYGINAŁ I KOPIA WNIOSKU MUSZĄ ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI.

 

Wniosek  należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko, adres do korespondencji Beneficjenta pomocy

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego”

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu : Polanowice 33, 46-220 Byczyna. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu, a nie data stempla pocztowego.

Wzór wniosku oraz załączniki znajdą Państwo  na stronie internetowej projektu www.inkubator.byczyna.pl  w zakładce Dokumenty do pobrania/Regulamin przyznawania środków finansowych[1] Jeśli dotyczy.

[2] Dotyczy osób fizycznych wnioskujących o przystąpienie do spółdzielni socjalnej.