Wstępne Listy Rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Informujemy, że zakończyła się ocena formularzy rekrutacyjnych, w wyniku której  sporządzono listy rankingowe osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” współfinansowanego przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Wstępna lista osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Wstępna lista osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa

Zgodnie z § 11 regulaminu rekrutacji, kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymał negatywną ocenę może, w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny dostarczyć osobiście do biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.