Infromacja o realizacji Projektu PO KL

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2013 r. w związku z otrzymaniem środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii Społecznej rozpoczęliśmy realizację projektu:

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

-OWES dla subregionu północnego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Głównym celem projektu, jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren powiatu kluczborskiego, oleskiego, brzeskiego i namysłowskiego, będzie realizowany poprzez:

- pomoc doradczą w zakresie prawa, księgowości, marketingu, zarządzania i promocji i prowadzenia PES.

- usługi szkoleniowe dotyczące nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia Spółdzielni dla  osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, przedstawicieli ngo, JST, kościelnych osób prawnych.

- bezzwrotne jednorazowe dotacje inwestycyjne do 20 tys. zł dla osób zakładających/przystępujących/zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych.

- wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w kwocie (do1200zł/m-c/os)  dla uczestników projektu spełniający dodatkowe kryteria zgodnych z regulaminem udzielania wsparcia.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Więcej informacji w biurze BIGS:

Polanowice 33

46-220 Byczyna

Tel 77 414 46 27

e-mail:

 

Biuro projektu czynne:

poniedziałek - od godz. 7.30 do 16.00
wtorek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do 15.30
piątek - od godz. 7.30 do 15.00